MARATONË DIZAJNI 01

  1. MARATHONA E DIZAJNIT 01 - Duke folur për Problem Zgjidhjen me Ilir Murselin

    Watch the lecture by Ilir Murseli on the problem of design, its meanings and methodologies.
  2. DESIGN MARATHON 01 - Diskutimi i alternativave për vrasjen e Dizajnit me Ajhan Bajmakun

    Ndjek ligjeratën e Ajhan Bajmakut i cili flet për metoda të dizajnit, konceptet, skenaret dhe transformimet.
  3. DESIGN MARATHON 01 - Eksplorimi i Ekonomisë Qarkore me Annea Hapçiu

    Watch the lecture by Annea Hapçiu on product design in the context of Circular Economy.