RRETH NESH

DYVÓ është një platformë kreative dhe e hulumtimit e drejtuar nga të rinj dhe multidisiplinore që ofron një "hapësirë kreative të përbashkët" të hapur dhe të përfshirë për bashkëpunim në zgjidhjen e sfidave të kulturës së mbeturinave, me vëmendje të veçantë për ndotjen prej plastike. Platforma jonë vepron si një ndërmarrje sociale, duke përdorur burimet e saj të pavarura për të ushqyer fokusi tonë kryesor në fuqizimin e krijuesve të rinj në zhvillimin dhe zbatimin e inovacioneve të drejtuara nga dizajni që adresojnë sfidat bashkëkohore. Në DYVÓ kemi themeluar një strukturë të fortë të brendshme për ofrimin efektiv të shërbimeve dhe për nxitjen e qëndrueshmërisë përmes ndërhyrjeve të drejtuara nga komuniteti. Për të arritur këta objektiva, kemi formuluar tre tema programore kryesore që do të udhëzojnë operacionet tona gjatë periudhës 2022-2027. Këto tema përfshijnë ofrimin e një hapësire kreative të përfshirë për të gjithë, promovimin e ndërhyrjeve dhe iniciativave të drejtuara nga komuniteti të ndihmuara nga ekipi i DYVÓ dhe mbështetjen e politikave dhe kuadrit ligjor që promovojnë ekonominë qarkulluese dhe një qasje pa mbetje. Përmes punës sonë dhe kontributit tonë, synojmë të nxisim një kulturë të ndërgjegjësimit ambiental dhe të promovojmë zgjidhje të qëndrueshme.
***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET***PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET
Tri shtyllat kryesore të programit tonë janë:
  • 1.AKTIVIZMI KREATIV

    synon të pajisë rininë me aftësi për të projektuar (dizajnuar) dhe zbatuar nisma dhe produkte të qëndrueshme mjedisore. Programi rritë kapacitetin e të rinjve për të krijuar zgjidhje që përmirësojnë komunitetet lokale, mbështesin ekonominë qarkore dhe rrisin angazhimin qytetar.
  • 2.NDRYSHIM-SISTEMI

    synon krijimin e një njohurie të thellë në politika dhe reforma të nevojshme për të luftuar ndotjen dhe mbeturinat plastike. Programi synon të sigurojë politikë bërësve, komuniteteve lokale dhe bizneseve njohuritë e nevojshme për të integruar politika dhe praktika miqësore ndaj mjedisit në veprimtaritë e tyre.
  • 3.LABORATORI

    inkurajon një mjedis bashkëpunues, multikulturor dhe multidisciplinar për palët e interesuara, akademikët dhe profesionistët e industrisë për të adresuar sfidat reale të mjedisit. Përfshin një laborator kërkimi të hapur për projektimin, fabrikimin, testimin dhe prototipimin e produkteve.
***EMPATIA***EKO-BARAZIA***ÇKA THU' ME VEPRU'***URGJENCA E VEPRIMIT

Parimet tona

Empatia

Ne jemi të shtyrë nga ndjeshmëria, e cila mbështet punën, krijimet dhe aspiratat tona. Kjo cilësi na lejon të njohim dhe vlerësojmë praninë e të tjerëve, natyrës dhe qenieve të gjalla.

Eko-barazia

Eko-barazia mbështet barazinë midis njerëzve, natyrës dhe të gjitha qenieve të gjalla. Ky parim reflektohet edhe në punën tonë, krijimet dhe aspiratat tona.

Çka thu’, me vepru 

Veprimet tona bëhen me vetëdije të plotë duke u bazuar në atë që dija i shërben veprës në të njejtën mënyrë sikurse vepra i shërben dijes. Secila vepër që kontribuon në mirëqenie, është vepër e vlefshme.

Urgjenca e veprimit

Pavarësisht se urgjenca globale mjedisore dhe klimatike është e pranishme për gati një shekull, nuk janë ndërmarrë veprime të mjaftueshme. E ardhmja përcaktohet nga ajo që bëjmë sot, dhe sot është e nesërmja e djeshit. Veprojmë taash. Menjëherë!