MBICIKLIMI I PLASTIKËS NË DIZAJNE TË PËRJETSHME

// PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET // PËR NJË TË ARDHME KU PLASTIKA NUK SHPËRDORET //

Rigjenerimi i vlerave të saj [plastikës] në produkte të përjetshme dhe aktivizimi i të tjerëve për të bërë të njëjtën gjë është misioni jonë për një të ardhme ku: PLASTIKA NUK SHPËRDORET

 • MODUS OPERANDI

  Zbatimi i programit të DYVÓ përmban një qasje unike të përqendruar në tre nivele: 1) individual, 2) komunitet dhe 3) sistem. DYVÓ synon të integrojë të tre nivelet përgjatë veprimeve të saj në mënyrë që të maksimizojë ndikimin dhe të mbështesë një qasje gjithë-përfshirëse ndaj reformave pa plastikë në mbarë Kosovën.

  Në mënyrë të veçantë, çdo sistem përpiqet të:

  Individual: Në nivel individual, DYVÓ përpiqet të ndërtojë mbi kapacitetet e profesionistëve të rinj për të zhvilluar qasje inovative për të adresuar sfidat mjedisore lokale. Individët inkurajohen të jenë pjesëmarrës të vetëdijshëm në tregun e [punës] dhe të krijojnë metodologji për të trajtuar më së miri sfidat mjedisore nëpërmjet projektimeve dhe ndërhyrjeve efikase ndaj mbeturinave. Heqja graduale e plastikës një-përdorimshe përmes krijimit të ndryshimeve në mënyrën se si funksionojnë profesionistët është e domosdoshme. Ne e bëjmë këtë nëpërmjet reformave dhe dizajneve në punëtorinë tonë të përbashkët krijuese që funksionon plotësisht me zero mbeturina.

  Komuniteti: Në në nivel komuniteti, DYVÓ mbështet dhe ofron një platformë(a) për të zhvilluar ndërhyrje të fokusuara nga komuniteti që synojnë të zhdukin përdorimin e plastikës një-përdorimshe në sektorë të ndryshëm. Duke i pajisur anëtarët e komunitetit me mjetet dhe aftësitë e nevojshme për të hartuar ndërhyrje të qëndrueshme mjedisore, ne po konsolidojmë rrjetet e anëtarëve të komunitetit që punojnë si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, të cilët kanë prioritet zbatimin e politikave pa plastikë në të gjitha fushat ndërsektoriale.

  Sistemi: Në nivel sistemi, DYVÓ synon të iniciojë ndryshimet e nevojshme strategjike dhe të politikave ligjore në nivel kombëtar, në mënyrë që t'i jepet përparësi menaxhimit dhe planifikimit të mbeturinave pa plastikë në të gjithë sektorët e ndryshëm ku ajo ka përdorim. Ndryshimet në nivel të sistemit i konsiderojmë si thelbësore në ndërtimin e kontrollimeve dhe balancit të nevojshme që sigurojnë angazhim publike dhe private ndaj llogaridhënies dhe qëndrueshmerise mjedisore.

 • GENIUS LOCI

  Vlerat e DYVÓ janë të domosdoshme për suksesin e saj në përmbushjen e misionit dhe nxitjen e ndryshimeve shoqërore në përputhje me vizionin. Vlerat thelbësore të DYVÓ përpiqen të ndërtojnë një shoqëri më të mirë të fokusuar në maksimizimin e ndikimit shoqëror dhe mjedisor, inovacionit, dhe shfrytëzimi i përfitimeve të një ekonomie qarkore.

  Vlerat dhe prioritetet

  Përfshirja: DYVÓ i konsideron njerëzit pjesë thelbësore të ndryshimit. Objektivi jonë është të rrisim ndërgjegjësimin mbi përgjegjësinë për zhvillimin e ndërhyrjeve lokale për të adresuar menaxhimin e mbeturinave plastike. Për shkak të ndikimeve të shumta mjedisore të aktiviteteve të sotme ekonomike, duhet të marrim masa të shpejta për të rritur ndërgjegjësimin e brezave për të frymëzuar veprime të qëndrueshme për të ardhmen.

  Qëndrueshmëria: Nëpërmjet hulumtimit dhe angazhimit kreativ, synimi është të sfidojmë qasjet aktuale të sistemit për të gjetur zgjidhje të reja për problemet mjedisore, duke filluar nga ato lokale duke u fokusuar në promovimin e një ekonomie qarkore.

  Inovacioni: Rritja e nivelit të përgjegjësisë për një qasje më efektive dhe më të vetëdijshme ndaj hulumtimit, dizajnit dhe prodhimit, qëllimi i DYVÓ është të nxisë më shumë inovacion midis krijuesve të rinj për të përqafuar origjinalitetin dhe ruajtjen e cilësisë.

  Objektivat strategjike

  Objektivat strategjike të DYVÓ janë zhvilluara në të njëjtin nivel me adresimin e çështjeve më urgjente të Kosovës në lidhje me qëndrueshmërinë mjedisore dhe tre shtyllat kryesore strategjike janë:

  Hapësira e përbashkët krijuese gjithëpërfshirëse

  Ndërhyrjet e qendrueshme të komunitetit

  Ndryshim politikash në sektorin publik dhe privat për një të ardhme pa mbeturina plastike

Together, these changes can advance real solutions to the plastic crisis and the climate chaos it fuels.